Slides

  • Reboita_RegCM_2018.pdf
    • File name: Reboita_RegCM_2018.pdf
    • File size: 17 MB
    • File creation date: 29 May 2018 14:54

Organizers

Filippo Giorgi (ICTP, Italy), Erika Coppola (ICTP, Italy), Marta Llopart (UNESP, Brazil), Mouhamadou B. Sylla (WASCAL, Burkina Faso),