Slides

  • Coppola-CP-Tuesday.pdf
    • File name: Coppola-CP-Tuesday.pdf
    • File size: 39 MB
    • File creation date: 09 May 2019 16:31

Organizers

Xuejie Gao (IAP, China), Tereza Cavazos (CICESE, Mexico), Erika Coppola (ICTP), Local Organiser: Filippo Giorgi